To zee or not to zee – that is the question!

Udgivet den 5. januar 2021
Charlotte Faber Fischer

Charlotte Faber Fischer

Cand.ling.merc. | MA | Certificeret translatør | Oversætter | Korrekturlæser | Layouter | Webdesigner på hobbyplan

Skriver du amerikansk eller britisk engelsk – eller ved du det ikke?

Du er ikke alene 😊

Det er nemlig én af de ting, jeg oftest justerer, når jeg finpudser mine kunders engelske tekster. Og det er en svær disciplin at mestre, fordi vi påvirkes af både amerikansk og britisk engelsk hver eneste dag. Skal organisation på engelsk eksempelvis staves med z eller s? Det er spørgsmålet!  Eller i hvert fald ét af dem.

Måske er du så heldig, at din arbejdsplads har en ‘style guide’, som du kan følge; det har eksempelvis Aarhus Universitet. Er du ikke så heldig, så følger her en miniguide, som du kan lade dig inspirere af. Det er langt fra en facitliste, og jeg anbefaler altid at få en sprogkyndig med britisk eller amerikansk engelsk som modersmål til at kigge dine tekster igennem, når det skal sidde lige i skabet. Min miniguide kigger på: 

Stavemåde (eksempelvis organisation/organization)
Opremsningskommaet (Oxford-kommaet)
Datoer, måleenheder og en smule om datid (sprogbrug)
Ordforråd (ord med forskellig betydning/stavemåde)

De fleste af mine kunder skriver britisk engelsk eksempelvis på hjemmesiden. Det giver mening for mig, da vi er geografisk tættere på Storbritannien, end vi er på USA. Men jeg har også kunder, som skriver amerikansk engelsk – nogle fordi de har samarbejdspartnere i USA. Det giver mening for dem.

Stavemåde

En række ord staves forskelligt på britisk og amerikansk engelsk, og ofte er de amerikanske stavemåder et levn fra britisk sprogbrug fra det 18. århundrede (kilde: The Economist’ Style Guide, 2018).

Det er sjældent, at ordene staves så forskelligt, at man bliver i tvivl om ordets betydning. Men hvis du er vant til at læse amerikanske tekster, vil en britisk stavemåde måske forstyrre dit læseflow og omvendt. På nøjagtig samme måde som når man irriteres over en stavefejl på dansk; det bryder rytmen og virker uprofessionelt.

Amerikanerne er mere tilbøjelige til at stave ord som de udtales! Eksempelvis colour bliver til color. Det er lidt ligesom nordmændene.

Briterne staver mange ord med s i stedet for den oprindelige form med z som i ordet organisation/organization, som jeg indledte med, eller realise/realize.

Her følger nogle forskellige stavemåder:

Er du i tvivl om, hvordan et ord staves på britisk eller amerikansk engelsk, kan du slå det op i eksempelvis Longman Dictionary of Contemporary English. Du kan søge på både amerikansk og britisk stavemåde. Og du kan også afspille en lydfil med udtalen.

-ae, -oe/-e (dobbeltvokaler)

Britisk flag

Britisk

anaesthetic
diarrhoea
foetus
gynaecology
homoeopathy

Amerikansk flag

Amerikansk

anesthetic
diarrhea
fetus
gynecology
homeopathy

Forklaring

På britisk engelsk har en række ord beholdt deres oprindelige dobbeltvokaler som i ordene anaesthetic og diarrhoea. På amerikansk engelsk har ordene smidt henholdsvis a’et og o’et væk.

Der er undtagelser fra denne regel. I eksempelvis videnskabelige tekster er det almindeligt at anvende stavemåderne fetus (foster) og estrogen (østrogen) i både amerikanske og britiske tekster.

-ce/-se • (licence/license)

Britisk flag

Britisk

license (udsagnsord)
licence (navneord)
advise (udsagnsord)
advice (navneord)

defence
offence
pretence

Amerikansk flag

Amerikansk

license (udsagnsord)
license (navneord)
advise (udsagnsord)
advise (navneord)

defense
offense
pretense

Forklaring

En række engelske navneord har et relateret udsagnsord, eksempelvis license (autorisation)/license (autorisere). På britisk engelsk staves navneordet med c, og udsagnsordet med s. På amerikansk engelsk er det lidt enklere, hvor både navneord og udsagnsord staves med s.

Andre navneord følger denne forskel uden at have et relateret udsagnsord; således hedder det engelske ord for forsvar defence på britisk engelsk og defense på amerikansk engelsk.

-e, -ue/- • (analogue/analog)

Britisk flag

Britisk

analogue
axe
catalogue

Amerikansk flag

Amerikansk

analog
ax
catalog

Forklaring

En række engelske navneord ender på et stumt e eller ue, når de udtales. Dette stumme e eller ue udelades i stavemåden på amerikansk engelsk.

-eable/-able • (loveable/lovable)

Britisk flag

Britisk

likeable
unshakeable

Amerikansk flag

Amerikansk

likable
unshakable

Forklaring

Nogle adjektiver dannes ved at sætte -eable/-able efter et udsagnsord og gør e’et stumt i processen. På amerikansk engelsk forvinder det stumme e på skrift.

-s/-z • (organisation/organization) -se/-ze  • (realise/realize)

Britisk flag

Britisk

organisation
realise
optimise
customise

Amerikansk flag

Amerikansk

organization
realize
optimize
customize

Forklaring

Mange af de ord, som briterne staver med s, staver amerikanerne med z. Det er ikke decideret forkert at stave med z på britisk engelsk, men snarere et spørgsmål om et stilvalg. Eksempelvis The Guardian og Oxford University Press, som begge er britiske, gør det på hver deres måde. Ikke noget at sige til, at det er forvirrende.

-ll/-l • (travelling/traveling)

Britisk flag

Britisk

travelling
cancelled
modelling
quarrelling

Amerikansk flag

Amerikansk

traveling
canceled
modeling
quarreling

Forklaring

Nu bliver det langhåret! Når der på britisk engelsk efter et ord, der ender på konsonanten ’l’ sættes en endelse, som begynder med en vokal (fx endelserne –able, -ed, -ing, -ous, -y), så fordobles l’et. Model bliver til modelling, quarrel bliver til quarrelling. På amerikansk engelsk sættes typisk kun et ’l’: traveling.

På britisk engelsk er hovedreglen ellers den, at man kun sætter dobbeltkonsonant, hvis trykket ligger på den foranstående vokal: up’set bliver til up’setting (trykket ligger på anden stavelse), men ’visit bliver til ’visiting (trykket ligger på første stavelse. Lidt nørdet – I know!

Der er mange andre eksempler, og jeg kan varmt anbefale at anskaffe The Economist’s Style Guide om engelsk sprogbrug som opslagsværk.

-mme/-m • (programme/program)

Britisk flag

Britisk

programme
program (computerprogram)

Amerikansk flag

Amerikansk

program

Forklaring

På amerikansk engelsk bruger man typisk den korte form, på britisk engelsk den lange. Læg dog mærke til, at briterne bruger den korte form program om et computerprogram.

-our/-or • (colour/color)

Britisk flag

Britisk

behaviour
labour
colour
candour

Amerikansk flag

Amerikansk

behavior
labor
color
candor

Forklaring

De fleste britiske ord, som ender på -our, mister u’et på amerikansk engelsk.

Ordet glamour skal du være særlig opmærksom på. Det staves nemlig overvejende med u på både britisk og amerikansk engelsk, men når man danner adjektivformen, smides u’et væk og bliver til glamorous på begge sprogvarianter. Hvem sagde, at det skulle være let!

-re/-er • centre/center

Britisk flag

Britisk

centre
fibre
metre
theatre

Amerikansk flag

Amerikansk

center
fiber
meter
theater

Forklaring

Ved de fleste ord, som på britisk engelsk ender på -re, såsom centre og theatre, bytter r og e plads på amerikansk engelsk; således center og theater.

Andre ord, der staves forskelligt

Her er et lille udpluk af ord, som staves forskelligt. Der findes et hav af lister på nettet, så hjælpen er altid lige ved hånden. Du skal blot søge på “spelling differences in British and American English” eller lignende. Husk altid at være kildekritisk. Nettet kan være smækfyldt med fejl!

Britisk

Amerikansk

aluminium aluminum
centimetre centimeter
cosy cozy
draught (træk) draft (træk)
grey gray
liquorice licorice
manoeuvre/
manoeuvrable
maneuver/
maneuverable
moustache mustache
plough plow
spectre specter
towards toward
tyre tire

Opremsningskommaet (Oxford-kommaet)

Kommaer på engelsk er, efter  min mening, et af de sværeste områder at udstikke faste regler på. Det handler ofte om et stilvalg, og jeg kan stadig høre min gymnasielærer sige ”when in doubt, leave it out”. Her nævner jeg kun én kommaforskel mellem britisk og amerikansk engelsk nemlig det såkaldte Oxford-komma.

Oxford-kommaet

Amerikansk engelsk sætter altid et såkaldt Oxford-komma i opremsninger foran konjunktionen ’and’ før det sidste ord. Det gør man generelt ikke på britisk engelsk (og i øvrigt heller ikke på dansk), medmindre det kan skabe misforståelser. Prøv at sammenligne:

Det hedder et Oxford-komma, fordi det nævnes i Oxford University Press’ styleguide. På engelsk kaldes kommaet også for et ‘serial comma’.

Amerikansk engelsk: I bought bread, butter and, and cheese.

Britisk engelsk: I bought bread, butter and cheese.

Amerikansk og Britisk engelsk: I love my parents, Madonna, and Prince.

(sættes det sidste komma ikke er mine forældre Madonna og Prince … lucky me!)

Amerikansk og Britisk engelsk: We interviewed Madonna’s two daughters, Taylor Swift, and Ariana Grande.

(sættes det sidste komma ikke har Madonna to døtre, nemlig Taylor Swift og Ariana Grande)

Sprogbrug

Sprogbrug handler om måden, man bruger sproget på hos en bestemt gruppe eller i en bestemt sammenhæng. Her kommer jeg kun ind på datoer, måleenheder og bøjningen af nogle udsagnsord i datid.

Datoer

Amerikanerne skriver datoer efter modellen måned-dag-år, mens Briterne helt overvejende skriver dag-måned-år. Desuden adskiller amerikanerne sig fra resten af verden, når de skriver datoer med tal. De skriver nemlig måneden før datoen. Den bedste måde at huske dette på er ved at tænke på de ‘9/11’ – de tragiske begivenheder, som skete 11. september og ikke den 9. november (2001).

Britisk flag

Britisk

20 June 2020
20/6/2020

Amerikansk flag

Amerikansk

June 10, 2020
06/10/2020

Måleenheder

I britiske publikationer angives måleenheder overvejende i henhold til SI-systemet, altså som vi gør i Europa. Dog forekommer de engelske måleenheder stadig såsom fod og tommer. I amerikanske publikationer dominerer de engelske måleenheder stadig.

Og så kommer der lige en krølle. De fleste engelske måleenheder er de samme på amerikansk og britisk engelsk, men ikke alle. Du kan blive dybt skuffet i USA, hvis du bestiller en ’pint of beer’ og tror den er lige så stor som på i pubben i England. I USA får du faktisk kun 473 ml, mens du i England får hele 568 ml. Det er da en forskel der kan mærkes – og måske også den du er mest bekendt med 😉.

Og hvis du nu skal skrive om udviklingen i oliepriser, er der en krølle mere. En tønde råolie (en gallon) i USA er nemlig mindre end den er i Storbritannien. Husk din research, hvis du skal skrive om det!

SI-systemet

De 7 basisenheder:

  • længde (meter),
  • masse (kilogram),
  • tid (sekund),
  • elektrisk strøm (ampere),
  • termodynamisk (eller absolut) temperatur (kelvin),
  • lysintensitet (candela) og
  • stofmængde (mol).

Datid

Nogle udsagnsord i datid dannes ved at tilføje endelsen -t eller -ed som i burnt/burned. Begge endelser er accepteret på britisk engelsk, men den korte form dominerer på britisk engelsk. På amerikansk engelsk bruges endelsen -ed.

Der er selvfølgelig undtagelse fra denne regel. Således skriver briterne quitted og sweated, mens amerikanerne skriver quit og sweat.

Derudover staves nogle datidsformer helt anderledes. På britisk engelsk staves datidsformen af ‘at dykke’ dived, men på amerikansk engelsk dove.

Britisk flag

Britisk

burnt
learnt
spelt

quitted
sweated

dived

fitted

 

Amerikansk flag

Amerikansk

burned
learned
spelled

quit
sweat

dove

fit

Ordforråd

En del hyppigt anvendte engelske ord staves forskelligt eller har forskellige betydninger, når vi bevæger os fra britisk til amerikansk engelsk. Her kommer et lille udpluk med den danske betydning først.

Dansk

Britisk

Amerikansk

14 dage fortnight two weeks
advokat lawyer attorney
aubergine aubergine eggplant
bagagerum boot trunk
biograf cinema movie theater
blind vej cul-de-sac dead end
bukser trousers pants,
slacks,
trousers
check cheque check
chips crisps (potato) chips
dum stupid dumb
efterår autumn fall
elevator lift elevator
enkeltbillet single ticket one-way ticket
fast ejendom property real estate
ferie holiday vacation
film film movie
fletning plait braid
fodgængerovergang pedestrian crossing crosswalk
folkeskole state school public school
forpligte oblige obligate
fortov pavement sidewalk
hakket kød minced meat ground meat
hjemlig/
hyggelig
homely homey
hårnåle hairgrips bobby pins
i weekenden at weekends on weekends
kalender diary journal
komfur cooker stove
kostskole public school private school
queue line
kølerhjelm bonnet hood
kørekort driving licence driver’s license
lejlighed flat apartment
lommelygte torch flashlight
lynlås zip zipper
lønforhøjelse pay rise raise
majs maize/
sweetcorn
corn
metro underground/
tube train
subway
mobiltelefon mobile phone cell phone
nummerplade number plate license plate
omsætning turnover revenues
ordinære aktier ordinary shares common stock
parkeringsplads/
parkeringshus
car park parking lot
pommes friter chips French fries
post, postkasse post, bost box mail, mailbox
postnummer post code zip code
punktering puncture flat tire
regning
(på restaurant)
bill check
returbillet return ticket round-trip ticket
ringe til phone call, phone
robåd rowing boat rowboat
rollator Zimmer frame walker
sejlbåd sailing boat sailboat
skiftenøgle spanner wrench
soja soya soy
speeder/gaspedal accelerator gas pedal
strømpebukser tights pantyhose, tights
togstation railway station train station
toilet lavatory/
toilet
bathroom,
restroom,
washroom
underbukser pants underpants
undertrøje vest undershirt
vejkryds crossroads/junction intersection

Hvis du har en kommentar til artiklen, er du velkommen til at sende mig en mail, se nedenfor.
Jeg har fjernet kommentarfeltet på grund af spam fra robotter, som forsøger at genere links til andre sider – virkelig træls!

Share This